EN

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Aksa Enerji, küresel bir enerji şirketi olma yolunda aldığı yatırım kararlarını hayata geçirerek 2017 yılında Afrika’da 3 enerji santralini devreye almıştır. Böylece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ardından Afrika’da Gana, Mali ve Madagaskar’ın enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır.

Yeni yatırımları ile beraber sürdürülebilirlik çalışmalarını daha küresel bir anlayışla yönetmeye başlayan Şirket, enerjiye acil ihtiyaç duyan bu ülkelerde gerek istihdam yaratarak gerek bölgenin enerji ihtiyacına cevap vererek ülkelerin sosyal ve ekonomik yapılarına katkıda bulunmaktadır. Aksa Enerji, insan hakları açısından riskli olan bu coğrafyada tüm faaliyetlerinde temel insan haklarının gözetilmesi için çalışmaktadır.  Şirket, Türkiye’deki enerji üretimiyle ülkenin enerjide dışa bağımlılığını azaltırken, Afrika ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerde ise yerel halkların enerjiye erişimini artırarak bölgenin kalkınmasına ve istihdam sağlayarak halkların sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamaktadır.

2017 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olan Aksa Enerji bu sözleşmenin 10 ilkesiyle uyumlu olarak faaliyet göstermeyi taahhüt etmektedir. Sektörün önemli çevresel etkilerini tespit ederek bu etkileri yönetmek, faaliyet bölgelerinde insan hakları ve çalışan haklarına saygı ve toplumsal kalkınmaya katkı Şirket’in öncelikleri arasında yer almaktadır. Aksa Enerji ayrıca, faaliyetleriyle 2012 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Konferansı kapsamında ortaya çıkan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 7 tanesine de katkıda bulunmaktadır.

Sürdürülebilirliğin gereklerinden biri olarak, hızla gelişen teknolojiye uygun süreç ve yöntemler geliştirmek Aksa Enerji’nin önem verdiği konular arasındadır. Aksa Enerji’nin tüm çalışanlarının da bu yenilikçi anlayış ve kültür ile çalışması, Şirket’in bütüncül gelişmesinin de yolunu açmaktadır. Süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sürdürülebilirlik performansını olumlu yönde etkilerken, Aksa Enerji’nin faaliyet gösterdiği bölgelere teknoloji ve ‘know-how’ transferi yapıyor olması ise toplumsal bir fayda sağlamaktadır.

Sorumlu bir enerji şirketi olma vizyonuyla çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve çalışanlar ana başlıklar altında çalışmalarına devam eden Şirket, bu üç alanda da değer yaratmaya odaklanmaktadır.

Şirket, yeni stratejisi doğrultusunda politikalarını 2017 yılı içerisinde güncellemiş ve bu güncellemeler Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Enerji ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikaları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra Aksa Enerji 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen önceliklendirme analiziyle öncelikli konular Şirket’in değişen iş stratejisi ve paydaş görüşleri doğrultusunda güncellenmiştir.

Öncelikli konular belirlenirken paydaş analizi, küresel ve sektörel trendler, risk ve fırsatlar, yönetici görüşleri ve şirket stratejisinden yararlanılmıştır. Aksa Enerji Sürdürülebilirlik yaklaşımının 3 ana başlığı ile uyumlu olarak öncelikli konularını da Çevre, Toplum, Ürün ve Hizmetler, Yönetişim olmak üzere dört odak alanında gruplamıştır.

Son üç yılda değişen iş stratejisi doğrultusunda yerel ekonomiye ve istihdama katkı, ekonomik ve politik koşullar ile erişilebilir enerji öne çıkan konular arasında yer almaktadır. Enerji üretiminin çevresel etkisi yüksek bir sektör olması sebebiyle iklim değişikliği, hava emsiyonları, su ve atık yönetimi ile faaliyet gösterilen bölgelerde biyolojik çeşitliliğin korunması da öncelikli konular arasında bulunmaktadır. Sektörün diğer bir önceliği olan iş sağlığı ve güvenliği ise önceki yıllarda olduğu gibi Aksa Enerji’nin en önemli konuları arasında yer almaya devam ederken toplumsal sorumluluk projeleri de öncelikli konular olarak ele alınmaktadır. Aksa Enerji ayrıca, Türkiye’nin en büyük serbest enerji üreticilerinden biri olarak kurumsal yönetim, etik ve şeffaflık ile fırsat eşitliği ve çeşitlilik konularını da önceliklendirmektedir.

Çevresel, sosyal ve yönetimsel performansların takip edilmesi ve yönlendirilmesi için kurulmuş olan Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirliğin karar, yönetim ve iş süreçleri gibi önemli aşamalara dâhil edilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin de bu yönde değerlendirilmesinden sorumludur. Sürdürülebilirlik Komitesi düzenli olarak sürdürülebilirlik önceliklerini güncelleyerek, bu öncelikler çerçevesinde odaklanılacak alanları belirlemektedir.

 

 

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilir iş süreçlerinin önemi hem ulusal hem de küresel ölçekte her geçen yıl artmaktadır. Aksa Enerji de bu güncel gelişmelerin ışığı ve motivasyonu ile mevcut riskleri değerlendirerek sürdürülebilirlik bilincini tüm faaliyetlerinde öncelikli bir yaklaşım olarak ele almaktadır. “Çevresel Sürdürülebilirlik”, “Çalışanlar” ve “Toplumsal Sorumluluk” başlıkları altında ele aldığı sürdürülebilirlik yaklaşımını, küresel bir güç olma yolunda avantaja çevirip bu alanda önemli adımlar atarak rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Aksa Enerji, tüm iş süreçlerinin daha sürdürülebilir uygulanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirilmesi, bunların uygulanmasına yönelik adımların atılması, takip edilmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi, bu strateji ve politikaların uygulatılması amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’ya doğrudan bağlı olarak görev yapan bir Sürdürülebilirlik Komitesi’ne sahiptir.

 

Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilirlik Komitesi, Şirket’in tüm operasyonlarının sürdürülebilirlik ilke ve prensiplerine uygun bir biçimde işlemesini sağlamak ve bu yönde tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak üzere, farklı birimlerden temsilcilerin katılımıyla oluşturulmuştur.

Çok yönlü bir sürdürülebilirlik anlayışını yerleştirmek için komite üyeleri, üretim, işletme, mali işler, operasyon, yatırım, mühendislik, kurumsal iletişim ve yatırımcı ilişkileri, insan kaynakları, tedarik zinciri, risk, iç denetim ve SEÇ-K birimleri üst düzey yöneticileri arasından atanmıştır. Ayrıca gerek duyduğu takdirde Komite’nin gerçekleştirdiği toplantılara ilgili birimlerden üst düzey yöneticiler davet edilmektedir.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin Şirket operasyonları üzerindeki etkileri komite tarafından titizlikle incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Komite’nin tavsiye ve önerileri bu değerlendirmeler sonucu oluşmakta ve CEO’ya sunulmaktadır.

Sürdürülebilirlik Komitesi’nin altında kurulan Sürdürülebilirlik Koordinasyon ve Çalışma Kurulu ise bu görevlerin yerine getirilmesinde Sürdürülebilirlik Komitesi’ne yardımcı olmaktadır.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO

Sürdürülebilirlik Komitesi

Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO)

Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü

Yurt İçi Santraller İşletme ve Bakım Direktörü

İnsan Kaynakları Direktörü

Tedarik Zinciri Direktörü

Risk Kontrol Direktörü

İç Denetim Direktörü

Çevre ve Enerji Mevzuatları Yönetmeni

Sürdürülebilirlik Koordinasyon ve Çalışma Kurulu

Çevre ve Enerji Sistemleri

Kalite ve Sorumluluk

İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsan Kaynakları

Mali İşler / Bütçe ve Raporlama

Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim

Tedarik Zinciri

Risk ve Kontrol

İç Denetim