EN

Sözlük

MW: Mega Watt (=1.000.000 Watt)
kW: Kilo Watt (=1,000 watt)
kWh: Kilo Watt/saat
GWh: Giga watt/saat
FAVÖK: Faiz vergi ve amortisman öncesi kar
GES: Güneş Enerjisi Santrali
RES: Rüzgar Enerjisi Santrali
HES: Hidroelektrik Santrali
YEK: Yenilenebilir Enerji Kaynakları
TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.): Elektrik iletim sisteminin işletilmesinden sorumlu kuruluş
EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.: Gün Öncesi ve Gün İçi spot elektrik piyasaları, Spot Doğal Gaz Piyasası, Vadeli Elektrik Piyasası, Vadeli Doğal Gaz Piyasası ve Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasası ile hizmet veren piyasa işletmecisidir.
EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Güç Kapasitesi: Bir tesisin maksimum üretim kapasitesi
Birim Fiyat: Elektrik enerjisinin birim başına belirlenen fiyatı
Spot Piyasa: Anlık elektrik alım satımının yapıldığı piyasa
İkili Anlaşmalar: Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında ya da lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmalar
Serbest Tüketici: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişi
Tedarikçi: Müşterilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri
Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan, serbest ve serbest olmayan tüketiciler
Yenilenebilir Enerji: Sürdürülebilir doğal kaynaklarla üretilen enerji türü. Bu kaynaklar güneş, rüzgar, nehirler, biyolojik süreçler ve jeotermal enerjiyi içerir.