EN

Sözlük

KIBTEK: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
MW: Mega Watt (=1.000.000 Watt)
kW: Kilo Watt (=1,000 watt)
kWh: Kilo Watt/saat
GWh: Giga watt/saat
FAVÖK (EBITDA): Faiz vergi ve amortisman öncesi kar
RES: Rüzgar Enerjisi Santrali
HES: Hidroelektrik Santrali
YEK: Yenilenebilir Enerji Kaynakları
AES: Akaryakıt Enerji Santrali
EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Dağıtım Bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölge
Dağıtım Şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişi
İkili Anlaşmalar: Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında ya da lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmalar
Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM): TEİAŞ bünyesinde yer alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak fiziki dengelenmesi sonucu tüzel kişilerin birbirlerine borçlu ya da alacaklı oldukları tutarları hesaplamak suretiyle mali uzlaştırma sistemini çalıştıran birim
Serbest Tüketici: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişi
Tedarikçi: Müşterilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri
Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan, serbest ve serbest olmayan tüketiciler