EN

Ücretlendirme Politikası

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN ÜCRET POLİTİKASI

1. AMAÇ :

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, yükümlülük ve prensipler çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca Şirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, güven ve açıklık içerisinde çalışmaları devam ettirmek üzere belirlenecek ücretlendirme esaslarına ilişkin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ücret politikasının yazılı hale getirilmesini, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamaktır.

2. SORUMLULUK :

Ücretlendirme politikası ve uygulamalarından Yönetim Kurulu adına AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. “Kurumsal Yönetim Komitesi” sorumludur.

Kazancı Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Şirket ücretlendirme politikaları çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmekten sorumludur.

3. TEMEL İLKELER :

3.1. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır.

3.2. Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

3.3. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

3.4. Şirket, ücret politikası içeriğinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKALARI :

4.1. Şirket ücretlendirme politikaları; Şirket’in uzun dönemli hedefleri ve risk yönetimleriyle uyumlu sağlıklı bir finansal yapıya sahip olacak ve aşırı risk almasını önleyecek şekilde üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak ücretlendirmeye ilişkin politikaları kapsamaktadır.

4.2. Ücretlendirme politikalarının temel amacı; ortakların ve çalışanların çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesi, Şirket’in öz sermayesi ve yıllık mali tablosu içerisinde risk teşkil edecek bir orana sahip olmaması, adil, ölçülü, karşılaştırılabilir kıstaslarla yapılmasını sağlamaktır.

4.3. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde, yasal düzenlemelerin yanı sıra Şirket’in mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurur.

4.4. Geleneksel olarak benimsenen eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi söz konusudur. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikleri göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanması amaçlanır.

4.5. Objektif olarak herkese hak ettiği ölçüde hiçbir kayırıcılığa ve huzursuzluğa yol açmaksızın ücret verilmesi hedeflenir.

4.6. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin öneriler, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenir.

4.7. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütler belirlenir.

4.8. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin öneriler yönetim kuruluna sunulur.

4.9. Komite alacağı kararlarda yasal düzenlemelerin yanı sıra Şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurmak zorundadır.

5. ÜCRETLER :

Ücretler sabit ve değişken olmak üzere iki türden oluşur.

5.1. Sabit Ücretler : Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetime verilecek ücretler Şirket’in iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olması sağlanmalıdır.Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır. Kar ya da gelir gibi performansa bağlı olmaksızın düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Bu ücretler emsallerine uygunluk ilkesine veya piyasa teamüllerine uygun düzeyde belirlenir. Ancak, ücretlerin belirlenmesinde Şirket’in mali durumu göz önünde bulundurulur.

5.2. Değişken Ücretler : Performansa dayalı prim, ikramiye, komisyon gibi sabit ücret dışında kalan her türlü nakdi, gayrinakdi ödemelerdir. Değişken ücretler mevcut potansiyel riskler, sermaye ve likidite durumu ile gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerin gerçekleşme olasılığı ve zamanı dikkate alınarak öz sermayeyi zayıflatmayacak şekilde belirlenir.
Yönetim Kurulu üyelerine ve Üst Düzey Yönetime verilecek ücretler, Şirketin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansıyla ilişkilendirilmez. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.
İcrai görevi bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yönetime, Şirketin performansına bağlı ödeme yapılması mümkün olmakla birlikte, bu teşvik ödemeleri Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde olmasına özen gösterilir.

Şirket Yönetimi tarafından değişken ücretlerin garanti edilmesi mümkün değildir.

6. POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ :

Ücret Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde motivasyon ve bağımlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir ve Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayınlanır.

 

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ TAZMİNAT POLİTİKASI

Şirketimizin Tazminat Politikası İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir.