EN

Esas Sözleşme

KURULUŞ
Madde 1:
Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.
1) KAZANCI HOLDİNG A.Ş.
TC Uyruklu
Adres: Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91, İstanbul
2) ALİ METİN KAZANCI
TC Uyruklu
Adres: Beşiktaş Barbaros Bulvarı No: 97/3, İstanbul
3) MEHMET KAZANCI
TC Uyruklu
Adres: Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91, İstanbul
4) ŞABAN CEMİL KAZANCI
TC Uyruklu
Adres: Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91, İstanbul
5) NECATİ BAYKAL
TC Uyruklu
Adres: Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91, İstanbul
ŞİRKETİN UNVANI
Madde 2:
Şirketin unvanı "AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ"dir.
AMAÇ VE KONU
Madde 3:
Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;
A. Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile
iştigal eder.
B. Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yeraltı kaynaklarının gerekli izinleri almak şartıyla arama, tetkik, çıkarma çalışmalarını ve madencilik faaliyetlerini yapabilir. Bu madenlerin ve yeraltı kaynaklarının işletmeciliğini yapabilir. Madenleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir.
Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:
1. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak,
kiraya vermek,
2. Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su
kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak,
nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,
3. Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,
4. Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın
almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme
hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata
riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı
üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,
5. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
7. Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için bunlarla sınırlı olmamak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla
aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir:
1. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,
2. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,
3. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
4. Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç
edinmek, bunları işletmek, satın almak ve satmak,
5. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile Şirket borçlarının veya üçüncü kişilerin borçlarının teminatı olarak mülkiyeti kendisinde veya başkasında bulunan gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil her türlü ayni hak tesis etmek, tesis edilmiş bu hakların kapsamını artırmak, azaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak, kefalet ve garanti vermek, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, Şirkete ait menkul mallar üzerinde rehin, kullanım hakkı ve ayni hak tesis etmek ve kaldırmak,
6. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile Şirket alacaklarının teminatı olarak başka kişilerin gayrimenkulleri üzerinde Şirket lehine ipotek almak veya bunları fek etmek; Şirket lehine ayni hak tesis etmek, tesis edilmiş ayni hakların kapsamını artırmak, azaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak,
7. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak şartı ile gayrimenkule ilişkin olarak tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve maliki olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırmak; gayrimenkul satış vaadinde bulunmak veya tesis edilmiş bu hakları kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ etmek,
8. Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak şartı ile Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek ve her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirkete ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, ticari işletme rehni, kullanım hakkı, ayni hak ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü takyidat tesis etmek,
9. İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,
10. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
11. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak,
13. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet dahil sair teminat vermesi veya ipotek dahil sair rehin tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı ile belirlenen esaslara ve sınırlamalara uyulur.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de Yönetim Kurulunun kararı ile girişilebilir. İlgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı gerektiren haller ile Şirket Ana Sözleşmesi’nin değiştirilmesini ve bu kapsamda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekiyorsa diğer ilgili kamu kuruluşlarının iznini gerektiren haller saklıdır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılır.
Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından sermaye piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine, önemli nitelikteki işlemlerine ilişkin hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerine de uyulur.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Madde 4:
Şirketin merkezi Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirmek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat ofisleri, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ
Madde 5:
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ
Madde 6:
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.04.2010 tarih ve 10/330 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 4.750.000.000,00- TL (dörtmilyaryediyüzellimilyon TL) olup, her biri 1 TL itibari kıymette 4.750.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.226.338.236,00- TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 1.226.338.236  adet paya ayrılmıştır. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem gören nitelikteki B grubu payları dışındaki payların tamamı nama yazılıdır. Şirket, borsada işlem gören nitelikteki B grubu payları dışında, hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 587.792.440 adedi A grubu nama yazılı pay, 638.545.796 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 1.226.338.236 adet paya ayrılmıştır.

Pay GrubuNama veya Hamiline Yazılı OlduğuNominal Değeri (milyon TL)
A Nama 587.792.440
B Hamiline 638.545.796
Toplam   1.226.338.236

 

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yönelik karar almaya yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu, yeni paylar çıkartılacaktır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI
Madde 7:
Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Nakit karşılığı yeni payların çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Yönetim Kurulunun rüçhan haklarını kısıtlayan kararı veya Genel Kurulun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 461 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Pay sahiplerinin rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar Yönetim Kurulunca diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi taahhüt edilmeyen pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahipleri veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilebilir. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.
Sermaye artırımının işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin Şirket sermayesine ilişkin maddesinin yeni şekli
Yönetim Kurulu tarafından Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI
Madde 8:
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair düzenlemelere uygun olarak, yurtiçi veya yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü borçlanma aracı ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç etmek üzere karar alma yetkisine sahiptir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin ihraç limitleri hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Yukarıda yer alan sermaye piyasası araçlarına ilişkin faiz, vade, tür ve tutar gibi hususları belirleme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
Madde 9:
Yönetim Kurulu en az 6 kişiden oluşur. Oluşturulacak Yönetim Kurulu’nun yarısı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat, yukarı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan üyelerin içerisinde Genel Kurul tarafından seçilecek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerde belirtilen sayıda ve nitelikte bağımsız üyeler bulunur. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminin yapıldığı her Genel Kuruldan sonraki toplantısında (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin temsilen gelen üyeler arasından Başkan ve Başkan vekili seçer. Bağımsız üyelerin adaylık ve seçim usulü hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeler uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerinin vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu’nca boşalan üyenin seçildiği grup pay sahipleri arasından yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul’un tasdiklerine sunulur. Bu suretle seçilen üyeler ilk Genel Kurul’a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurul’ca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini ikmal ederler. Bağımsız üyeler açısından ise bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıktığı, bağımsız üyenin istifa ettiği veya görevini yerine getiremeyecek hale geldiği hallerde, bu durum bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kuruluna iletilir ve üye ilke olarak istifa eder. İstifa eden üyenin yerine yapılacak atama Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
Madde 10:
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu Ana Sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirketin idaresinde görevli ve yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili şahısların imzasını taşıması gereklidir. Şirket namına imzaya yetkili şahıslar ve bunların ne şekilde Şirket namına imza edecekleri Yönetim Kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet usulen tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367 ve 370. maddeleri hükümleri çerçevesinde, temsil yetkisini ve idare işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyeleri olan bir veya birkaç murahhasa veya pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesinin ilk fıkrası hükümlerine uygun bir iç yönerge düzenler. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim Kurulu ayrıca iş ihtiyaçlarına göre içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite veya komisyonlar oluşturabilir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI
Madde 11:
Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. Başkanın veya üyelerden 5’inin lüzum göstermesi ile de Yönetim Kurulu’nun ayrıca toplanması gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını tespit ederler. Toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün toplantıda hazır bulunması halinde çağrı zorunluluğu bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, tehlikede bulunan bir konunun gerekli kılması halinde, iyi niyetli olarak 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunmaksızın da yapılabilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu üyelerine toplantıya hazırlanmaları ve toplantıda hazır bulunmaları için yeterli süre tanınacaktır. Bir üyenin Yönetim Kurulu toplantılarından birinde hazır bulunması, söz konusu üyenin bu toplantıya ilişkin davet şartından feragat ettiğine delil teşkil eder. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Ana Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle alınabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Şu kadar ki, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.
KOMİTELER
Madde 12:
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı işbu ana sözleşme hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından etraflı olarak belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikleri yapmaya yetkilidir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar
alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.
DENETLEME
Madde 13:
Şirket’in ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.
GENEL KURUL
Madde 14:
Davet şekli: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
Toplantı Zamanı: Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının emredici hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her sene Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Toplantıya Davet: Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konulan ilgili düzenlemeler uygulanır. Genel Kurul daveti, Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ilan edilir ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce duyurulur.
Toplantı yeri: Genel Kurul toplantıları Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.
Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelere göre belirlenir.
Oy verme ve vekil tayini: Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlamasıyla hesaplanır. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanılmaya ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde bu paya ilişkin oy hakkı ancak bir temsilci marifetiyle kullanılabilir.
Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım: Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Ana Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Sermaye piyasası mevzuatının konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir. Genel Kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 419. Maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönerge Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bu yönerge Ticaret Siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri de dahil olmak üzere bu yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya konulan düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.
İLAN
Madde 15:
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nda ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği de dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 532. maddeleri hükümleri uygulanır. İlanda sermaye piyasası mevzuatının duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir ve söz konusu ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
HESAP DÖNEMİ
Madde 16:
Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.
KARIN TESPİT VE DAĞITIMI
Madde 17:
Şirket’in karı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
A) Genel Kanuni Yedek Akçe
Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar, yıllık net karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.
B) Birinci Kar Payı
Kalan tutardan, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
C) İkinci Kar Pay
Net dönem kârından yukarıda belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
D) Genel Kanuni Yedek Akçe:
Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin 2.fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım
politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve paysahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılmaz. Varsa Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payları ve yapılan bağışlar ayrılır. Bu ödemeler Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi kaydıyla yapılacaktır. Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
KANUNİ HÜKÜMLER
Madde 18:
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul’a gönderilir ve kamuya duyurulur. Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket’in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
PAY DEVRİ
Madde 19:
Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için – işlem gerçekleştirilmeden önce – her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.
BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ
Madde 20:
Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme ve bölünme sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin; (i) başka bir lisans sahibi ile, (ii) lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi, veya tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, halinde -birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz. Söz konusu birleşme veya bölünme sözleşmeleri tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.
ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 21:
Şirket ana sözleşmesi değişikliğinde Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu, Bakanlık ve diğer mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra ana sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Şirketin pay senetlerinin nevi, pay devirleri, birleşme ve bölünme, ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.
ÖNLİSANS HÜKÜMLERİ
Madde 22:
Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57’nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine  ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.

 

Esas Sözleşme Değişiklikleri

Tarih

Sicil Gazetesi Sayı

Değişiklik Nedeni

30.09.1998

4638

Sermaye Artırımı

04.01.2002

5458

Sermaye Artırımı

07.11.2002

5672

Sermaye Artırımı & Amaç ve Konu & Hisse Senetlerinin Nevi

26.12.2003

5955

Sermaye Artırımı & Amaç ve Konu & Hisse Senetlerinin Devri & Birleşme Hükümleri & Ana Sözleşme Değişiklikleri

25.06.2004

6079

Sermaye Artırımı

13.08.2004

6114

Sermaye Artırımı

12.11.2004

6177

Amaç ve Konu

14.06.2005

6324

Sermaye Artırımı & Amaç ve Konu

02.05.2006

6547

Amaç ve Konu

23.10.2007

6921

Sermaye Artırımı

22.05.2008

7067

Amaç ve Konu

17.02.2009

7251

Amaç ve Konu

28.04.2010

7552

Genel Tadil

10.05.2010

7560

Sermaye Artırımı

02.12.2011

7953

Sermaye Artırımı

07.06.2012

8085

Genel Tadil

20.03.2013

8282

Sermaye Artırımı

21.08.2014

8636

Genel Tadil

15.06.2021

10349

Sermaye ve Payların Nevi

06.10.2021

10424

Sermaye Artırımı

16.05.2023

10832

Yönetim Kurulu ve Görev Süresi