EN

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin temel esaslar Şirket Ana Sözleşmesinin 17. maddesinde detaylı olarak yer almaktadır.

Bu çerçevede, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilen yıllık bilançoda gözüken net dönem kârı üzerinden, varsa geçmiş yılların zararının düşülmesinin ardından, dağıtılabilir net dönem karının asgari %50’sinin nakden ödenmesi veya sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması veya her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması veyahut Şirket bünyesinde bırakılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanması konularında karar vermeye Şirketimiz Genel Kurulu yetkilidir.    

Kâr dağıtımına ilişkin teklif, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, finansman ihtiyaçları, kısa vadeli mali yükümlülükleri ile alacaklılarla yapılan anlaşmalarda yer alan şartları ve kârlılık durumu dikkate alınıp değerlendirilerek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmak suretiyle Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır ve bu teklif kâr dağıtımında Şirketimiz Ana Sözleşmesinde belirtilen sıra ve esaslar takip edilecektir.

Kâr payı hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket Ana Sözleşmesinde kâr payı hakkına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurulumuz tarafından veya Genel Kurulumuz tarafından açıkça yetkilendirildiği takdirde Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenecektir. Taksitle ödeme yapılacağı takdirde ilgili sermaye piyasası mevzuatı gereklerine uyulur.

Kâr payı hakkına ve kârın dağıtımına ilişkin duyurular konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve sair sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulur.

Bu kâr dağıtım politikası 23 Mayıs 2014 tarihli ve 303 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin 5 Ağustos 2014 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulmuştur. Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılan değişiklikler ayrıca ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulmuştur.