EN

Çevresel Sürdürülebilirlik

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

AKSA ENERJİ ÇEVRE POLİTİKASI

Faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak çevresel etkilerimizi yönetmekteyiz. Çevre politikamızı tüm iş süreçlerimizde çevre bütünlüğünü sağlamak amacıyla oluşturduk. Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızı “iklim değişikliği ve enerji”, “doğal kaynak yönetimi”, “atık yönetimi” ve “biyoçeşitlilik” olmak üzere dört ana başlık altında kurgulayarak ilgili alanları aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak gerçekleştirmekteyiz:

Çevre politikamızın temelinde iklim değişikliği yer almaktadır. Aksa Enerji olarak iklim değişikliğinin farkında ve bilincinde olup bu kapsamdaki etkilerimizi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Enerji elde etmek için fosil yakıtların kullanılarak sera gazı salımlarının açığa çıkması iklim değişikliğinin başlıca sebeplerindendir. Bu bilinçle, sera gazlarını en aza indirgemeyi, enerji kullanımını ise buna bağlı olarak çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz.

Çevreye olan etkimizi minimize etmek ve sera gazlarının salımını azaltmak amacıyla, enerji verimliliğini çevre politikasının önemli bir bileşeni olarak görmekteyiz. Enerji verimliliğinin yanı sıra yenilenebilir ve alternatif enerji kullanımını artırmak, iklim değişikliği ile mücadelede başvurulan yöntemlerdir. Aksa Enerji yenilenebilir enerji kaynaklı kapasitelerini hidroelektrik enerjisi ve rüzgâr enerjisi yatırımlarıyla artırmayı hedeflemektedir. Sera gazı yönetim stratejisinin bir parçası olarak sera gazlarımızı azaltmayı hedefliyor ve bunların dışında kalan hava emisyonlarımızı da en aza indirmek için çalışmalar yapıyoruz.

Doğal kaynakların verimli kullanılmasını, minimum kaynakla maksimum enerji stratejimizden yola çıkarak inovasyonu, üretimin her alanında teşvik ediyoruz. Bu bağlamda su yönetimine de önem veriyor, su kullanımımızı risk ve etki değerlendirmelerimizin bir sonucu olarak verimli kullanmayı ilke ediniyoruz. Atık yönetiminin bir parçası olarak atıklarımızı ve tehlikeli atıklarımızı en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda atık sularımızı düzenli olarak ölçüyor, atık su yönetimini önemsiyoruz.

Çevresel etkilerin azaltımında operasyonlardaki verimlilik çalışmalarının yanı sıra, çeşitliliğin korunması ve hatta desteklenerek çeşitliliğe katkı sağlanması da bir o kadar önem arz etmektedir. Aksa Enerji olarak biyolojik çeşitliliğin korunmasını stratejik hedeflerimizin bir parçası olarak görüyoruz.

Çevre performansımızı amaçlar ve hedefler koyarak, gelişmeleri ölçerek, sonuçları raporlayarak sürekli geliştirmenin yollarını aramaya devam etmeyi, performansımızı Sürdürülebilirlik Raporlarımız ve web sitemiz aracılığıyla tüm paydaşlarımızla paylaşmayı, çevre politikamızı çevre yönetim sistemi çerçevesinde izleme ve denetlemeyi, sorumlu çevre yönetimine olan taahhüdümüze katılımı başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için teşvik etmeyi, çalışan eğitimleriyle bu politikanın farkında olunarak uygulanmasını sağlamayı, tedarikçilerimizi bilgilendirerek etkili çevre yönetim uygulamalarını benimsemelerini desteklemeyi ve çevre hedeflerini karşılamada çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve tüm iş ortaklarımızın destek ve katkılarını almayı beyan ve taahhüt ediyoruz.

Mevcut üretim birimlerinin çevreye olan etkisiyle ilgili çalışmalarımızın yanı sıra, yeni üretim tesislerinin kurulması öncesinde düzenli olarak çevresel etki değerlendirmesi yapıyoruz.

ISO 14001 standartlarına göre sertifika alan Aksa Enerji faaliyetlerinin Çerçeve Yönetim Sistemi Prosedürüne linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ

Çevresel Sürdürülebilirlik altında yönettiğimiz öncelikli konulardan biri doğal kaynak yönetimidir. Aksa Enerji olarak enerji sektörü için büyük önem arz eden doğal kaynakların verimli kullanılması için çalışmaktayız. Doğal kaynakların verimli kullanılması stratejisinden yola çıkarak, su yönetimine önem vermekte, su kullanımı risk ve etki değerlendirmesi gerçekleştirmekteyiz.

Antalya Doğal Gaz Santralinde yapılan 2,5 milyon Euro’luk yatırım ile 2012 yılında su tasarrufu sağlayan dekarbonizasyon tesisi devreye girmiştir. Saatte 500m3 su tasarrufu sağlayan bu tesis ile Antalya santralinin MWh başına su tüketimi 0,7 m3’den 0,55 m3’e düşmüştür. Bir diğer dekarbonizasyon projemiz ise2,8 milyon Euro’luk yatırım ile devreye girecek olan Bolu Göynük Termik Santralinde gerçekleştirilmiştir. Bu sayede saatte 350 m3 su tasarrufu hedeflenmektedir. Ayrıca, Bolu Göynük tesisinde 4,5 milyon Euro yatırım ile Çatak Göleti oluşturulmuştur. Çevre halkının su ihtiyacının bir kısmının bu göletten karşılanması planlanmaktadır.

ATIK YÖNETİMİ

Faaliyetler sırasında çeşitli çalışmalar yaparak açığa çıkan atıkları kaynağında azaltmak ve tehlikeli atıkları en aza indirmek, Aksa Enerji’nin atık yönetimi yaklaşımının temel prensibidir. Kaynak girdilerinde ve ortaya çıkan atıklarda azalma sağlamak amacıyla, iş süreçlerini geliştirmekte ve tasarruf projeleri yapıyoruz.

Termik enerji santrallerinin açığa çıkardığı atık yağ, kontamine ambalaj ve bez, emici filtreler, yağ-su ayırıcılarının sebep olduğu çamurlar ve hurda malzemeler lisanslı geri dönüşüm şirketlerine verilerek geri dönüştürülmektedir. Tehlikeli atıklar ilk olarak tesis bünyesinde yer alan geçici atık depolama sahalarında biriktirilmektedir. Ardından, bu atıklar lisanslı araçlar tarafından Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin öngördüğü şekilde geri dönüşüm tesislerine transfer edilmektedir. 2016 yılında 195 ton atık, lisanslı firmalara gönderilerek enerji üretiminde kullanılmıştır. Kalorifik değeri uygun olan atıklar çimento fabrikalarına gönderilmektedir. Bu tesislerde yakılarak bertaraf edilen atıklar ile enerji geri kazanımı sağlanmaktadır.

Bunların yanı sıra Aksa Enerji olarak 2014 yılında çevre yatırım ve harcamalarına yaklaşık 4,8 milyon Euro yatırım yaptık. Çevre performansını amaç ve hedefler koyarak, gelişmeleri ölçerek ve sonuçları raporlayarak sürekli geliştirmenin yollarını aramaktayız. Başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlar nezdinde sorumlu çevre yönetimi süreçlerini teşvik etmekteyiz. Bu yönde etkin çevre yönetimi uygulamalarının benimsenmesi amacıyla çalışan eğitimleri vermekte ve tedarikçilerimizi bilinçlendirmekteyiz.

BİYOÇEŞİTLİLİK

Biyolojik çeşitliliğin korunmasını stratejik hedeflerimizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu çerçevede etkilerimizin biyoçeşitlilik açısından değerlendirilmesi, izlenmesi, belirlenen hedefler ve performans göstergeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi ve sonuçların raporlanmasını da içeren bir biyoçeşitlilik stratejisi hazırladık. 

Aksa Enerji olarak faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini takip ederek değerlendiriyor ve yerel biyoçeşitliliği korumak amacıyla uzman sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yapıyoruz.

Biyoçeşitliliği koruma amacıyla yapılan iş birlikleri, 2015 yılında Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) ile dağ ceylanlarını korumak için başlatılmıştır. TTKD ile yürütülen iş birliğine, bu yıl da aynı yöredeki çizgili sırtlanın (Hyaena Hyaena) mevcut durumunun tespit edilmesi ve ekolojisinin araştırılması için devam edilmiştir. Bir çizgili sırtlanın, Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu’nun güvenlik kamerasıyla 2015 yılı Aralık ayında görüntülenmesi neticesinde; Türkiye’de sayıları hızla azalan yaban hayvanlarından olan çizgili sırtlanın Kırıkhan – Gölbaşı Köyü civarındaki mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. İki ay süren projenin ilk gününde araziye yerleştirilen foto kapanlar aracılığıyla 22 yıldır görülmeyen ve nesli tükendiği düşünülen kayalık gerbili (Gerbillus dasyurus) türüne de yeniden rastlanmıştır

TTKD Hatay şubesi, Aksa Enerji’nin desteğiyle yapılan çalışmaları, Hassa – Reyhanlı Arası Bölgedeki Çizgili Sırtlanın Yayılış Ve Ekolojisinin Belirlenmesi Ön Çalışmaları adlı bir raporda yayımlamıştır. Çalışmada, bölgedeki zengin memeli çeşitliliğine sahip habitatların titizlikle korunması gerekliliği ortaya konmuştur. Çalışmanın sonuçları bölgesel ve ulusal basında duyurularak bölgenin zengin biyolojik çeşitliliği konusunda farkındalık yaratılmıştır. Proje, uzman bilim insanları danışmanlığında, Hatay bölgesinin memeli hayvanlarının bilimsel olarak çalışılması bakımından, bugüne kadar gizli kalmış veya nadir rastlanan türlerin de belirlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Projenin devamlılığı açısından 2017 yılında da TTKD ile iş birliğine gidilerek, destek verilmeye devam edilmektedir.

 

 

Çevreyle ilgili konularda paydaş katılımını teşvik etmek ve bu amaca hizmet eden taahhüdümüzü yerine getirmek için çevre ilişkin her türlü görüş ve önerileriniz için enerji@aksaenerji.com.tr adresine yazabilirsiniz.